Bài: Nguyn Vũ Hi
nh: Lê Bích

Trong thế giới quan thần linh của người Chăm, có muôn vàn vị thần mà ngày nay người ta không xác định được chính xác xuất phát từ văn hóa bản địa, đạo Hindu, đạo Hồi hay từ những nước Malaysia, Indonesia sang. Nhng v thn này, đng cùng nhau và đan xen xut hin trong các nghi lễ nông nghip, vòng đi hay nghi thc dòng tc. Đi sng vt cht ca ngưi Chăm cũng vy, có nhng vt dng không rõ thuc h tín ngưng nào. Đôi khi, nó vn ch là mt vt dng bình thưng, nm trong đi sng mà thn linh ng tr, qua thi gian dn chuyn biến thành mt vt dng thiêng liêng – mà ngay chính ch nhân ca nó, nhng ngưi Chămpa, cũng không biết hoc không th nói rõ ý nghĩa ca nó như nào – kanin là mt vt dng như vy.

Kanin xut hin trong các nghi l vòng đi và dòng tc, như các nghi l tang ma, đám cưi và các l rija. Kanin là tm vi đưc v hình như mt bc tranh v thế gii quan c xưa ca ngưi Chăm. Trong tiếng Chăm kanin đc là k’nin. Khi dch ra tiếng Vit, mi ngưi Chăm gi nó vi mt tên khác nhau: tm màn, tm trưng, tm phông…

Theo các nhà nghiên cu, không th dch c th kanin theo tên mt vt dng tương ng ca ngưi Vit, vì mi thi đim khác nhau, kanin đưc s dng vi mt vai trò riêng. Trong đám cưi ca ngưi Chăm theo đo Bà-nivà trong ngày l đy năm cho ngưi đã khut ca ngưi Chăm theo đo Bà-la-môn, kanin đưc s dng như mt tm phông nn. Tm phông đt sau ông thy acar làm ch li; nhưng li là tm phông đt sau mâm l, là đim nhìn cui cùng khi các thy basaid làm l đy năm. Trong các đám tang, kanin có vai trò như tm rèm ngăn cách không gian. Khi làm nghi thc khâm lim trong ngày th nht, kanin đưc đt rìa nhà l, ngăn cách hoàn toàn không gian hành l làm phép vi không gian bên ngoài. Nhưng khi làm l cho ăn và các nghi thc sau đó, kaninđưc chuyn vào chính gia. Sau tm kanin là mt thế gii riêng, nơi thân xác và linh hn ngưi chết cư ng; trưc tm kanin, con ngưi hành l, ngưi thân khóc than. Mi nghi thc đưc tương tác gia trong và ngoài, tiếng tù và gi vong vng t sau tm kanin ra, nhng nhp trng hi thúc vng t trưc kanin vào. Kanin gi là tm rèm ngăn cách hai thế gii.

Trong quá kh, nhng tm kanin đp tng là mt bo vt mà ch có nhng gia đình giàu có s hu. Mang trong mình vai trò xác lp không gian linh thiêng, nhng tm kanin c v hình nh v thế gii quan c xưa ca ngưi Chăm vi cõi tri và cõi ngưi. Hai cõi thế gii xếp t trên xung dưi, theo tng tng lp đng cp riêng bit; gia là ông vua đp – ngưi cai qun ngun nưc – mch sng ca cư dân nông nghip. Cõi tri có rng, chim phưng, chim heng, nhng v thn… thế gii con ngưi, mt bà bóng dòng tc đang thc hin nghi l rija prongvi điu múa trên xích đu đ thông linh vi tri đt. Các tng trong cõi ngưi xếp t tng lp quý tc, ngưi giàu có ti ông thy v trng paranung, ông thi kèn saranai, ông đánh trng gi năng…, dưi cùng là tng lp bình dân đi d l. Theo anh Châu Văn Huynh, Phó ph trách phòng Nghiên cu và sưu tầm ca Trung tâm nghiên cu Văn hóa Chăm Ninh Thun: “Trên kanin, con ngưi, đng vt, trăng sao đưc v như nhng biu tưng v cuc sng, đó là mt thế gii thu nh. Mi dòng tc đu chun b mt cái kanin, nếu như dòng tc này không có ngưi ta phi đi mưn nơi khác v. Nó là vt ch đo đ dâng cúng thn linh. Làm l cúng mà không có kanin là day dt trong tâm tưng, là không làm tròn nhim v vi cha m”.

Ngày nay, những tấm kanin  đã thay đổi về nội dung hình vẽ, phần nào thể hiện sự thay đổi đời sống của người Chăm. Một số nơi vẽ kanin nhưng không theo lối vẽ cũ, ở làng Lạc Trị, Bình Thuận, một gia đình đã vẽ tranh sơn dầu phong cảnh đời sống người Chăm. Họ vẽ ba cái kanin để dùng cho ba ông thầy khác nhau, cái dùng cho chức sắc Bà-la-môn, cái dùng cho chức sắc Bà-ni, cái dùng cho các bà bóng dòng tộc. Ở địa phương khác như làng Hiếu Lễ, Ninh Thuận, người Chăm dùng tấm kanin mới được vẽ theo lối vẽ cũ với các đường nét ngô nghê của người thợ vẽ dân gian. Trên đó vẫn là những nhân vật trên tấm kanin cổ, nhưng người vẽ đã thêm vào 12 con giáp, những nhân vật trong chuyện cổ tích, đôi khi cả cái bùa omkar… Tất cả những nhân vật này đảo lộn, không theo thứ tự tầng lớp cõi trời – cõi người, từ cấp cao tới cấp thấp như những tấm kanin cổ. Sự lộn xộn đó, quy chung vẫn là thế giới quan của người Chăm, nhưng là một thế giới quan mới, khi đời sống tâm linh không còn quá rõ rệt, những khái niệm trong tâm tưởng bị hiểu một cách lờ mờ và lộn xộn. Tuy nhiên, hình ảnh ông vua đập vẫn ngự ở giữa và bà bóng dòng tộc thực hiện lễ rija vẫn ở dưới thực hành nghi lễ thông linh.
Dù thế giới quan có biến đổi và những niềm tin vào các vị thần đã nhạt nhòa đi mất, nhưng những nhân vật này vẫn tồn tại, để neo giữ tinh thần và đời sống truyền thống Chămpa.