Hội viên Bông Sen Vàng có thể dễ dàng mua dặm hay chuyến bay xét hạng để nâng hạng thẻ theo mức giá: 2.350.000 VNĐ/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay xét hạng tại thị trường Việt Nam, 100 USD/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay xét hạng nếu mua ở nước ngoài.

Hội viên có thể sử dụng dặm hoặc chuyến bay xét hạng để duy trì, nâng hạng thẻ và tận hưởng các ưu đãi của chương trình Bông Sen Vàng.