Hội viên có thể dễ dàng chuyển đổi dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm hoặc chặng bay xét hạng để nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng với đơn giá chuyển đổi: 15.000 dặm thưởng tương ứng với 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng. Thông tin chi tiết về điều kiện và cách thức chuyển đổi từ dặm thưởng sang dặm hoặc chuyến bay xét hạng có tại: www.vietnamairlines.com.