93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường
93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường

93- Lưới Hòn Yến Phú Yên – Nguyễn Đặng Việt Cường

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Lưới Hòn Yến Phú Yên
  • Tác giả: Nguyễn Đặng Việt Cường.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 247 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ