01 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
02 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
03 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
04 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
05 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
06 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
07 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
08 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
09 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
10 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
11 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
12 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
13 92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường
92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường

92- Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối – Nguyễn Đặng Việt Cường

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Nét Đẹp Lao Động Nghề Làm Muối
  • Tác giả: Nguyễn Đặng Việt Cường.
Ảnh 1 / 13
error: Nội dung được bảo vệ