56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp
56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp

56- Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn – Phan Huy Thiệp

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Lễ cấp sắc 7 đèn người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn
  • Tác giả: Phan Huy Thiệp.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ