54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính
54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính

54- Sắc màu đồi chè Long Cốc – Nghiêm Đình Chính

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Sắc màu đồi chè Long Cốc
  • Tác giả: Nghiêm Đình Chính.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ