4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng
4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng

4- Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu – Trần Ngọc Thắng

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Làm váy của người phụ nữ Mông Lai Châu.
  • Tác giả: Trần Ngọc Thắng.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ