01 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
02 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
03 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
04 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
05 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
06 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
07 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
08 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
09 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
10 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
11 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
12 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
13 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
14 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
15 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
16 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
17 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
18 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
19 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
20 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
21 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
22 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
23 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
24 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
25 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
26 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
27 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
28 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
29 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
30 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
31 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
32 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
33 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
34 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
35 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
36 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
37 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
38 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
39 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
40 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
41 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
42 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
43 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
44 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
45 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
46 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
47 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
48 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
49 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
50 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
51 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
52 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
53 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
54 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
55 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
56 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
57 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
58 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
59 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
60 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
61 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
62 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
63 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
64 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
65 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
66 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
67 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
68 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
69 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
70 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
71 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
72 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
73 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
74 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
75 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
76 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
77 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
78 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
79 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
80 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
81 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
82 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
83 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
84 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
85 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
86 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
87 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
88 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
89 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
90 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
91 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
92 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
93 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
94 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
95 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
96 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
97 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
98 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
99 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
00 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
01 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2

Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 2

Trong ánh nắng rực rỡ của buổi chiều đầu hạ ở phố cổ Hội An, VUNGOC&SON đã đưa khách mời đến với chuyến viễn du thời trang đầy mãn nhãn, mở đầu cho một mùa Resort đầy màu sắc. Show diễn Vùng trời bình yên | Homeland trình làng bộ sưu tập Resort 2022 của thương hiệu. 150 thiết kế được chia làm hai phần, qua phần trình diễn của 7 vedette và 70 model. Chất liệu được sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập là lụa, tơ, taffeta, … Không chỉ đơn thuần trình làng các thiết kế, VUNGOC&SON còn gợi ý cách pha phối cùng phụ kiện vòng cổ ngọc trai thanh lịch.

Phần 2: Hoạ tiết

Cảm xúc của Vùng trời bình yên | Homeland được đẩy lên cao trào khi danh ca Bảo Yến dạo chơi trên sông và cất vang ca khúc … Diện một thiết kế bay bổng màu tím, mang hoạ tiết chuồn chuồn, chị cũng đánh dấu sự chuyển màn đến với phần hai của bộ sưu tập Resort 2022: Cuộc dạo chơi với hoạ tiết.

Siêu mẫu Minh Tú và Á hậu Kim Duyên xuất hiện từ phía bờ bên kia của dòng sông, catwalk đầy điêu luyện trên sàn runway nổi. Bộ đôi mang đến thiết kế đầm ngắn chữ A, đính kết hoa lá, phối cùng boots da đầy cá tính.

Những hình ảnh quen thuộc của Hội An như hoa giấy, chuồn chuồn, bắp ngô được cách điệu, đưa lên những thiết kế cơ bản quen thuộc của VUNGOC&SON. Trên nền màu sắc cam, hồng, tím, … các hoạ tiết càng thêm nổi bật. Đặc biệt, show diễn lần này còn có sự xuất hiện của sắc đen. Điều này khá lạ khi VUNGOC&SON được biết đến là bộ đôi “Phù thuỷ sắc màu”, và giới mộ điệu đã quá quen thuộc với những màu sắc rực rỡ đậm chất VUNGOC&SON. Tông đen được sử dụng tiết chế, như một lời gợi ý về bảng màu đa sắc. Khi phối cùng hoạ tiết to bản rực rỡ lại càng thêm phần nổi bật.

Khép lại show diễn là bộ ba vedette Võ Hoàng Yến, Vũ Thu Phương và Tiểu Vy. Hình ảnh kết show đầy thời trang mà cũng gợi nhắc Vùng trời bình yên bởi hình ảnh cánh diều tuổi thơ.

Show diễn Vùng trời bình yên | Homeland của VUNGOC&SON khép lại đầy dư âm của chuyến viễn du thời trang mãn nhãn, cũng là hành trình trở về với tuổi thơ qua những hoạ tiết đắt giá.

Ảnh 1 / 101
error: Nội dung được bảo vệ