01 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
02 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
03 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
04 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
05 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
06 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
07 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
08 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
09 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
10 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
11 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
12 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
13 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
14 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
15 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
16 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
17 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
18 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
19 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
20 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
21 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
22 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
23 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
24 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
25 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
26 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
27 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
28 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
29 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
30 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
31 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
32 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
33 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
34 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
35 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
36 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
37 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
38 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
39 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
40 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
41 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
42 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
43 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
44 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
45 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
46 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
47 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
48 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
49 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
50 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
51 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
52 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
53 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
54 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
55 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
56 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
57 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
58 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
59 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
60 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
61 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
62 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
63 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
64 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
65 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
66 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
67 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
68 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
69 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
70 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
71 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
72 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
73 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
74 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
75 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
76 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
77 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
78 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
79 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
80 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
81 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
82 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
83 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
84 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
85 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
86 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
87 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
88 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
89 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
90 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
91 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
92 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
93 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
94 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
95 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
96 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
97 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
98 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
99 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
00 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
01 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
02 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
03 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
04 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
05 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
06 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
07 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
08 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
09 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
10 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
11 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
12 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
13 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
14 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
15 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
16 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
17 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
18 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
19 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
20 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
21 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
22 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
23 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
24 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
25 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
26 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
27 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
28 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
29 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
30 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
31 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
32 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
33 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
34 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
35 Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1
Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1

Vùng trời bình yên | VUNGOC&SON | Part 1

Trong ánh nắng rực rỡ của buổi chiều đầu hạ ở phố cổ Hội An, VUNGOC&SON đã đưa khách mời đến với chuyến viễn du thời trang đầy mãn nhãn, mở đầu cho một mùa Resort đầy màu sắc. Show diễn Vùng trời bình yên | Homeland trình làng bộ sưu tập Resort 2022 của thương hiệu. 150 thiết kế được chia làm hai phần, qua phần trình diễn của 7 vedette và 70 model. Chất liệu được sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập là lụa, tơ, taffeta, … Không chỉ đơn thuần trình làng các thiết kế, VUNGOC&SON còn gợi ý cách pha phối cùng phụ kiện vòng cổ ngọc trai thanh lịch.

Phần 1: Đơn sắc

Hoa hậu đền Hùng Giáng My xuất hiện chiếc thuyền giữa dòng sông Hoài, trên nền nhạc là tiếng sáo của ca khúc chủ đề Vùng trời bình yên. Chị diện thiết kế sắc đỏ rực, nền nã mà quý phái.

Vẫn là cách chơi đùa với màu sắc vốn đã trở thành ADN của VUNGOC&SON. Phần một của show diễn đem đến các thiết kế đơn giản về kiểu dáng và hút mắt ở màu sắc. Bảng màu đa dạng đủ các sắc độ, trải dài từ đỏ, xanh, vàng, hồng, tím, cam tới trắng. Những thiết kế đơn giản về kiểu dáng được nhấn nhá ở những chi tiết đắt giá như bèo nhún, bốc tùng, đính kết 100% thủ công. 

Trang phục nam giới gây ấn tượng bởi sự đơn giản, thoải mái của tinh thần mùa Resort. Các item như áo sơ mi oversize, quần short bermuda khi phối cùng bucket hat mang đến rõ hơn tinh thần dịch chuyển.

Phần 1 khép lại với hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà dạo chơi trên chiếc xích lô. Cô diện thiết kế oversize tông hồng cánh sen, với điểm nhấn đắt giá là phụ kiện khăn tóc.

Âm nhạc : Sự xuất hiện danh ca bảo Yến với hai ca khúc Tình em xứ quảng , chiều hạ vàng như một điểm nhấn mạnh đến cảm xúc mãnh liệt cho show diễn.

Ảnh 1 / 135
error: Nội dung được bảo vệ