01 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
02 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
03 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
04 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
05 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
06 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
07 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
08 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
09 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
10 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
11 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
12 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
13 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
14 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
15 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
16 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
17 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
18 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
19 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
20 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
21 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
22 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
23 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
24 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
25 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
26 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
27 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
28 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
29 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
30 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
31 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
32 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
33 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
34 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
35 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
36 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
37 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
38 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
39 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
40 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
41 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
42 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
43 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
44 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
45 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
46 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
47 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
48 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
49 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
50 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
51 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
52 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
53 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
54 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
55 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
56 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
57 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
58 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
59 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
60 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
61 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
62 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
63 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
64 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
65 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
66 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
67 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
68 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
69 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
70 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
71 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
72 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
73 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
74 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
75 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
76 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
77 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
78 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
79 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
80 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
81 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
82 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1

Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 1

DIRECTOR : HOÀNG NHẬT NAM

EXECUTIVE PRODUCER : TUNG PHAM

CATWALK DIRECTOR : NGUYỄN HƯNG PHÚC

MAKEUP : NGUYỄN MINH QUÂN

HAIR : LÊ NGỌC SƠN

STYLIST : TRẦN HOÀI TRANG

JEWELRY : LONGBEACH PEARL

SHOES : TRINNIE LE

HANDBAGS : DANS LA PEAU

PHOTO BY KIẾNG CẬN TEAM

Mở màn show diễn gây ấn tượng khi tái hiện một sa mạc mênh mông với những đụn cát cao, nắng gió rực rỡ. Người mẫu lần lượt catwalk trong những thiết kế màu beige, trắng, kem,,, Phong cách tối giản được khai thác triệt để cùng kỹ thuật drapping, song không hề nhàm chán và đơn điệu nhờ được kết hợp khéo léo với các chi tiết trang trí trên trang phục.

Ảnh 1 / 82
error: Nội dung được bảo vệ