01 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
02 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
03 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
04 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
05 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
06 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
07 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
08 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
09 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
10 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
11 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
12 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
13 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
14 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
15 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
16 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
17 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
18 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
19 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
20 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
21 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
22 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
23 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
24 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
25 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
26 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
27 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
28 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
29 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
30 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
31 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
32 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
33 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
34 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
35 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
36 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
37 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
38 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
39 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
40 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
41 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
42 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
43 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
44 BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa
BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa

BST Shadow của NTK Lê Thanh Hòa

Starring: Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Fashion Designer: Le Thanh Hoa

Photo: Huỳnh Trí Nghĩa

Producer: Tùng Phạm

Makeup: Nguyễn Minh Quân

Stylist: Louis Huy Đặng

Stylist assistant: Kiệt Cao

Hair stylist: Pu Lê

Assistants: Tùng Quân, Lê Khanh, Trung Hiếu, Thành Công, Khánh Niên, Phước An

Jewelry: Long Beach Pearl

Fashion Videographer: Duy Huỳnh

Shoes: Vascara

Nail: NailStik

Location: Azerai Ke Ga Bay

Ảnh 1 / 44
error: Nội dung được bảo vệ