01 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
02 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
03 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
04 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
05 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
06 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
07 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
08 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
09 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
10 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
11 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
12 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
13 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
14 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
15 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
16 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
17 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
18 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
19 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
20 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
21 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
22 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
23 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
24 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
25 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
26 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
27 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
28 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
29 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
30 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
31 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
32 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
33 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
34 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
35 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
36 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
37 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
38 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
39 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
40 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
41 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
42 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
43 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
44 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
45 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
46 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
47 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
48 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
49 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
50 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
51 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
52 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
53 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
54 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
55 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
56 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
57 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
58 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
59 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
60 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
61 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
62 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
63 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
64 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
65 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
66 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
67 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
68 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
69 Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta
Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta

Bộ sưu tập mùa đông 2022 của Bottega Veneta

Theo Bottega Veneta

“Bottega Veneta hướng tới sự thực dụng vì bản chất, đây là một công ty làm đồ da. Chuyên về các thiết túi xách, Bottega Veneta luôn hướng đến sự dịch chuyển; về căn bản, ý tưởng về thủ công trong chuyển động luôn hiện hữu trong các sản phẩm. Phong cách vượt qua thời trang bằng sự trường tồn bất biến. Đó là yếu tố làm nên sức mạnh thầm lặng của phong cách.” Mathieu Blazy chia sẻ.

Điều gì làm nên Bottega Veneta? Bộ sưu tập ra mắt của Giám đốc Sáng tạo Mathieu Blazy lý giải cho câu hỏi nguyên căn về thương hiệu: dựa trên quá khứ để nhận thức hiện tại và khơi mở tương lai.

Câu chuyện về trang phục và cá tính được kể bởi cả người thiết kế và người mặc, một cuộc trao đổi ngập tràn chuyển động và xúc cảm. Cách biệt khỏi những thứ hào nhoáng đơn thuần, màn trình diễn đem lại niềm phấn khích riêng biệt về ‘sức mạnh thầm lặng’ – điều mà bạn chỉ có thể cảm nhận thay vì nhìn thấy bằng mắt. Ở đây, sự lộng lẫy giao hòa với công năng; hơi thở của cuộc sống thường nhật thấm đẫm trong từng chất liệu và kỹ thuật cắt may tuyệt mỹ, những thứ chỉ có thể được hiện thực hóa thông qua bí quyết thủ công truyền thống của những nghệ nhân tại các nhà xưởng ở Ý. Những người mẫu đồng loạt xuất hiện trên sàn diễn một cách lạc quan, khoác lên mình những thiết kế từ BST, như những nhân vật đến cùng tinh thần phi truyền thống, tôn vinh chuyển động, khoái cảm và cuộc sống: họ đến từ đâu và họ đang đi đâu?

Từ cô mẫu người Ý trong chiếc quần giả denim (chiếc quần này thực sự được làm từ da nubuck mềm và in mô phỏng denim, một kỹ thuật gây kinh ngạc) đeo chiếc túi Kalimero trên vai (mỗi chiếc túi là một kiệt tác chế tác thủ công, da được đan thủ công theo kỹ thuật intreccio vô cùng độc đáo để trở thành chiếc túi hoàn chỉnh, hoàn toàn không có đường may); tới những cô gái mặc chiếc áo sơ-mi của người yêu (lại là một món đồ khác được làm từ da nubuck, mô phỏng áo sơ-mi truyền thống) và đôi bốt da intreccio cao đến ngang đùi (cũng là một món đồ được đan nguyên khối); rồi đến dàn người mẫu nam và nữ xuất hiện trong những bộ suit phá cách với các chi tiết cắt may thể hiện tầm nhìn hướng tới tương lai của NTK, với nguồn cảm hứng từ Chủ nghĩa Vị Lai tại Ý từng được thể hiện qua tác phẩm điêu khắc Unique Forms of Continuity in Space (1913) của Umberto Boccioni. Chất liệu được xử lý tỉ mỉ với kỹ thuật riêng biệt để đạt tới độ siêu nhẹ, dày dặn, kết cấu độc đáo và sự uyển chuyển theo từng bước đi, trên cả trang phục nam và nữ; từ vải flannel sợi len, và vải herringbone điểm xuyết chỉ màu, rồi những món đồ từ vải dệt kết cấu đặc biệt ôm trọn cơ thể, tới những phiên bản cải tiến mới của chất liệu ren Leavers – vẫn được dệt bằng khung cửi từ thế kỷ 18, kết hợp với vải jersey sợi tổng hợp của thế kỷ 21. Đồ dệt may có dấu ấn riêng rõ rệt, gợi nhớ đến những mảnh ghép tuổi thơ được nâng niu trên các thiết kế mang vẻ ngoài độc đáo.

Trong show diễn, vài người mẫu cầm trên tay chiếc túi clutch Pillow được làm bằng da (nếu bạn tham dự show diễn và ngồi trên một chiếc gối như vậy, chiếc gối đó là của bạn). Ngay cả những chiếc túi hộp da intreccio, nom như một món đồ gia dụng, có thể được cầm túm trên tay. Ở đây, câu hỏi đặt ra không phải là ‘tại sao?’ mà là ‘tại sao không?’ Cử chỉ của mỗi cá nhân riêng biệt có sức ảnh hưởng nhất định; làm thế nào để sống và dịch chuyển trong bộ trang phục ấy, để kể câu chuyện của mình thông qua trang phục, đó hoàn toàn là quyết định của người mặc – một điều mà thương hiệu (người làm) tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối. Và có lẽ chính điều này đã khẳng định giá trị mà Bottega Veneta thực sự đại diện: sự quan tâm tới những món đồ trường tồn – theo bất cứ nghĩa nào của câu nói này.

Ảnh 1 / 69
error: Nội dung được bảo vệ