35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên
35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên

35- Lễ hội dâng y Kathina – Dương Vĩnh Tuyên

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Lễ hội dâng y Kathina
  • Tác giả: Dương Vĩnh Tuyên.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ